Splošni prodajni pogoji KMS d.o.o.

OBVESTILO: Spodnji splošni pogoji so prenehali veljati z dnem 6.6.2016

1. Splošno

1.1. Ti splošni prodajni pogoji določajo izključno podlago za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev podjetja KMS d.o.o.

1.2. Drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili pisno potrjeni s strani podjetja KMS d.o.o.

1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja KMS d.o.o. pisno potrjeni.

1.4. Drugačni prodajni pogoji, ki jih kupec navede na svojem naročilu, veljajo le v primeru, ko jih KMS d.o.o. pisno potrdi.

1.5. Za pisno potrditev se šteje potrditev po pošti, elektronski pošti, faksu ali sms.

1.6. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja KMS d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh pogojev.

1.7. Kupec ali naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga ali storitve, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja KMS d.o.o.

1.8. Ti Splošni prodajni pogoji veljajo do preklica ali spremembe, ki bo objavljena na spletni strani prodajalca.

2. Ponudbe in naročila

2.1. Ponudbe podjetja KMS d.o.o. so neobvezujoče.

2.2. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.

2.3. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.

2.4. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

2.5. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan podjetju KMS d.o.o. povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem naročilom do dneva odpovedi.

3. Cene in plačilni pogoji

3.1. Dogovorjene cene so neto cene. Če ni drugače določeno veljajo vse cene brez zavarovanja in drugih dodatnih stroškov, dobavljeno na lokaciji podjetja KMS d.o.o., nenatovorjeno. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in se obračuna ločeno. Stroški pošiljanja oziroma prevozov niso vključeni v ceno in se obračunajo ločeno.

3.2. Rok plačila je določen v vsaki posamezni ponudbi posebej. V primeru da le-ta v ponudbi ni posebej določen, velja plačilni rok 100% predplačilo.

3.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

3.4. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok ne podaljša avtomatično. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani podjetja KMS d.o.o.

3.5. Pridržujemo si pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, če kupec znatno krši oziroma zamuja plačilo v plačilnem roku.

3.6. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so pravnomočno ugotovljene.

3.7. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo v celoti plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga podjetje KMS d.o.o. prevzame pri takem naročniku.

3.8. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca. 3.9. Podjetje KMS d.o.o. si če ni drugače dogovorjeno pridržuje pravico zaračunati vse stroške dobave opreme ki so nastali za dobavo od naših dobaviteljev do kupca.

4. Dobavni rok

4.1. Dobavni rok začne teči po pisni potrditvi naročila s strani podjetja KMS d.o.o., vendar nikoli pred dokončno razjasnitvijo vseh tehničnih dobavnih podrobnosti in finančnih pogojev.

4.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago dostavljeno kupcu ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

4.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

4.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba KMS d.o.o. nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih poddobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.

4.5. Če podjetje KMS d.o.o. iz različnih vzrokov (npr. spreminjanje tipa stroja, spremembe tovarniške proizvodnje, spremembe proizvodnega programa, itd.) ne more dobaviti določenega stroja oziroma opreme, je dolžan povrniti predplačilo brez obresti, razen v primeru, ko se s kupcem pisno dogovorita o podaljšanju pogodbe oziroma naročila.

4.6. V primeru, če kupec ne prevzame skladno s pogodbo pripravljenega blaga v dogovorjenemu trenutku skladno s pogodbo ali naročilom, je podjetje KMS d.o.o. upravičeno, zahtevati izpolnitev pogodbe ali naročila s strani kupca.

4.7. Podjetje KMS d.o.o. je poleg tega upravičeno kupcu ponuditi podaljšani rok prevzema do največ 5 koledarskih dni, po izteku tega roka pa je podjetje KMS d.o.o. upravičeno po lastni izbiri drugače uporabiti blago ali odstopiti od pogodbe ali naročila ter zahtevati odškodnino zaradi neizpolnitev pogodbenih obveznosti ali naročila.

4.8. Če se dobava podaljša zaradi vnaprejšnje želje kupca, podjetje KMS d.o.o. skladišči blago brezplačno največ 5 koledarskih dni. Po izteku tega časa lahko podjetje KMS d.o.o. zaračuna ležarino v višini 3 % od zneska naročila za vsak začeti koledarski teden. Prošnjo za podaljšanje dobave kupcu mora podjetje KMS d.o.o. dobiti pisno najmanj 14 dni (prispetje) pred dogovorjenim dnevom dobave, sicer se ležarina zaračuna od prvotno dogovorjenega dneva dobave. Pri nepravočasnemu prevzemu blaga s strani kupca si podjetje KMS d.o.o. pridržuje vse pravice do odškodnine.

4.9. Če je transport oziroma odprema dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, se opravi le - ta izključno na tveganje in stroške kupca. Če dogovora o transportu oziroma odpremi in načinu razpošiljanja ni, podjetje KMS d.o.o. samo odloči o tem brez kakršnegakoli jamstva. Transportno zavarovanje sklene podjetje KMS d.o.o. samo po nalogu in za račun kupca.

4.10. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora podjetje KMS d.o.o. blago dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.

4.11. Kupec je do podjetja KMS d.o.o. izključen uveljavljati odškodninske zahtevke zaradi zamude dobave, razen če bi podjetje KMS d.o.o. namerno povzročilo zamudo ali jo zakrivilo iz malomarnosti. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5 % od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

5. Odprema in dostava blaga ter prehod tveganja

5.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice INCOTERMS 2010.

5.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je v kolikor ni drugače dogovorjeno na sedežu podjetja KMS, v Šenčurju.

5.3. Dobave podjetja KMS d.o.o. veljajo za izpolnjene: a) pri dobavi franco podjetje KMS d.o.o., Šenčur (to pomeni da prevzame tveganje za blago kupec od trenutka predaje blaga na lokaciji podjetja) s sporočilom o razpoložljivosti za dobavo; b) pri dobavi z dogovorjenim pošiljanjem z odhodom blaga iz podjetja KMS d.o.o., Šenčur ali skladišča (predaja špediterju, pošti, kurirju itd.).

5.4. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku 5 delovnih dni. V primeru, če kupec ne prevzame pripravljenega blaga v dogovorjenemu trenutku skladno s pogodbo ali naročilom, je podjetje KMS d.o.o. upravičeno blago skladiščiti na račun in tveganje kupca do prevzema s strani kupca. Dodatna določila veljajo kot navedeno v členu 4.8.

5.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

6. Lastninski pridržek

6.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

6.2. Kupec pred iztekom plačilnega roka nima pravice prodati blaga naprej tretji osebi.

6.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.

6.4. Vsa tveganja, ne glede na lastninski pridržek, od prevzema stroja / dostave dalje, nosi kupec.

6.5. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

6.6. Prodajalec ima pravico zavarovati blago proti kraji, požaru, poškodbam, vodi in drugim tveganjem, na račun kupca. Razen v primeru, ko kupec dokaže prodajalcu, da je sam sklenil tako zavarovanje v imenu prodajalca.

6.7. Kupec blaga ne sme zastaviti ali ga dodeliti kot jamstvo.

6.8. V primeru uveljavljanja lastninskega pridržka je podjetje KMS d.o.o. upravičeno kupcu odvzeti pravico uporabe blaga brez vključitve sodišča.

7. Garancija

7.1. Prevzemamo takšna jamstva za blago, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.

7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.

7.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.

7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.

7.5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti ali prenehati uporabljati reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. O prekinitvi ali omejitvi uporabe se lahko kupec in podjetje KMS d.o.o. dogovorita tudi drugače. Če kupec ne upošteva navodil dobavitelja izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

7.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

7.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

7.8. V nobenem primeru podjetje KMS d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

7.9. Vsi zahtevki za uveljavljanje garancije morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo blaga. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

8. Odškodninska odgovornost

8.1. Če v splošnih prodajnih pogojih podjetja KMS d.o.o. ni navedeno drugače in le v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v le primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v garancijski dobi blaga in na osnovi in le v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.

8.2.V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.

8.3. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.

8.4. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

9. Intelektualna lastnina

9.1. Načrti, skice in drugi tehnični dokumenti, prav tako kot katalogi z vzorci, prospekti, slike, spletne informacije in podobni dokumenti, ostajajo intelektualna lastnina podjetja KMS d.o.o. oziroma njegovih dobaviteljev in so zaščiteni z zakonskimi predpisi glede razmnoževanja, ponarejanja in uporabe v konkurenčne namene. Kupec uporablja rešitve podjetja KMS d.o.o. izključno za vnaprej dogovorjen namen. Uporaba rešitev, ki presegajo okvir dogovorov, morajo biti pisno dogovorjene. Koncepti, strategije in sistemi, ki jih razvilo podjetje KMS d.o.o. so izdelani izključno samo za uporabo ene pravne osebe. Uporaba rešitev podjetja KMS d.o.o. s strani pridruženih in povezanih podjetij mora biti posebej dogovorjena s pogodbo.

10. Reševanje sporov

10.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

10.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Kranju.

KMS, d.o.o.
Šenčur, 28.10.2015

Flex

KMS je uspešno in uveljavljeno podjetje, specializirano predvsem za področje brizganja plastičnih mas. Zastopamo znane svetovne proizvajalce opreme za predelavo plastike in tudi proizvajalce opreme za obdelavo kovin.

Svojim partnerjem ponujamo kakovostno opremo za predelavo umetnih materialov in obdelavo kovin, individualno svetovanje, hitre in strokovne rešitve.

Naš cilj je ostati dolgoročen partner in aktivni udeleženec pri posodabljanju proizvodnje v podjetih.

Kontakt

KMS, d.o.o.
Poslovna cona A 34
4208 Šenčur
Slovenija, Evropa

F: +386 (0)4 25 16 155

T: +386 (0)4 25 16 150

E: info@kms.si

ID št. za DDV: SI12659703